Algemene voorwaarden

Algemeen
1  Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle leveringen en diensten van Lilium Bloem Design aan een derde en daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend van aard, zoals offertes, orderbevestigingen, dienstomschrijvingen en leverdata, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
2  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Lilium Bloem Design zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
4  Bij afname van een product of dienst gaat u akkoord met de aangegeven of overeengekomen prijs.
5  Een levend product kan na aankoop niet retour genomen worden of geruild (dit in verband met de houdbaarheid van levend materiaal. Planten verplaatsen en het inpakken hiervan hebben wij dan niet in de hand en tast het product aan)
6  Lilium Bloem Design geeft geen geld retour, wel kunt u een tegoedbon van Lilium Bloem Design krijgen. Op een tegoedbon, wordt geen geld teruggegeven
7  Cadeaubonnen van Lilium Bloem Design zijn een jaar geldig.
8  Bij klachten over beschadiging of houdbaarheid dient u het product terug te brengen (op deze manier kunnen wij het product aan onze leveranciers tonen en u eventueel vergoeden met een nieuw product).
Offertes
1  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is aangegeven. Alle offertes bevatten bedrijfsvertrouwelijke informatie en dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Offertes mogen enkel gebruikt worden ter evaluatie. Iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking, in de zin van de Auteurswet 1912, van (gedeeltes van) een offerte niet toegestaan, op welke wijze en in welke vorm deze verveelvoudiging en/of openbaarmaking ook zou kunnen geschieden.
2  Indien in een offerte uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleren deze afwijkingen boven de algemene voorwaarden.

2.3 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Lilium Bloem Design slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Lilium Bloem Design is bevestigd.

Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Lilium Bloem Design een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel indien, zonder dat van een schriftelijke aanvaarding, c.q. bevestiging sprake is, Lilium Bloem Design feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Betaling
1  Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
2  Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Lilium Bloem Design het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Lilium Bloem Design verder toekomende rechten.
3  Lilium Bloem Design heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.”
4  Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van de bloemist of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening. 

5 Aansprakelijkheid

5.1 Lilium Bloem Design is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade en de aansprakelijkheid van Lilium Bloem Design voor vergoeding van alle schade, kosten of betalingsverplichtingen die in verband met enige overeenkomst met Klant mocht bestaan, is beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: een bedrag van € 200,= of het bedrag van de totaal bedongen prijs van de door Lilium Bloem Design geleverde goederen gedurende een half jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schade-veroorzakende gebeurtenis. Deze beperking geldt voor contractuele en buiten-contractuele
aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lilium Bloem Design dan wel enige beperking rechtens niet is toegestaan.

5.2 Lilium Bloem Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade, welke verband houdt met het verloren gaan van goederen , winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.

Garantie

6.1 De Klant is er zich van bewust en accepteert dat Lilium Bloem Design in voorkomende gevallen een wederverkoper is van diensten en zij deze diensten niet zelf heeft verricht. Voor zover van toepassing wordt garantie op deze diensten uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van Lilium Bloem Design aan de Klant verleend. Lilium Bloem Design zal de eventueel van toepassing zijnde garantievoorwaarden op verzoek doen toekomen. Door Lilium Bloem Design wordt generlei garantie op (de resultaten van) de diensten verleend, behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk is aangegeven in de offerte, dan wel is overeengekomen, dan wel is vermeld in het zogenaamde Warranty Statement behorende bij de diensten.

Overmacht
1  Indien Lilium Bloem Design door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Lilium Bloem Design gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Lilium Bloem Design op betaling door Klant voor reeds door Lilium Bloem Design verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Lilium Bloem Design alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
2  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Lilium Bloem Design tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals brand, vorst, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van, Lilium Bloem Design in gebreke blijven van toeleveranciers, weigering of nietigheid van noodzakelijke vergunningen of licenties en voorts alle omstandigheden, waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Lilium Bloem Design kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Klant (verder) nakomt.

8 Ontbinding en beëindiging

1  Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
2  Indien de Klant op het moment van ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Lilium Bloem Design ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen Lilium Bloem Design voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
3  De aansprakelijkheid van Lilium Bloem Design wegens een ontbinding als in dit artikel bedoeld, is uitdrukkelijk beperkt op de wijze zoals bepaald in artikel 5, echter met dien verstande dat de schadevergoeding volgens een dergelijke ontbinding nooit hoger is dan 50% van het totaal van de bedragen die Lilium Bloem Design op grond van de ontbonden overeenkomst van Klant heeft ontvangen.
4  Tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet, kunnen partijen een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, niet tussentijds beëindigen.
5  Voorts is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt of dit voor hem aangevraagd wordt of zodanig beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd dat nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten is. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Lilium Bloem Design zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6  Beëindiging en ontbinding laten onverlet verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het bepaalde met betrekking tot betalingsverplichtingen zijdens de Klant en toepasselijk recht.
Workshops en cursussen
1  Annulering van uw aanmelding is kosteloos mogelijk tot 1 week voor aanvang van de workshop/ cursus .
2  Annulering later dan 1 week vóór aanvang van de workshop/cursus of tijdens de workshop/cursus: geen restitutie.
3  Iedere deelnemer betaalt bij aanmelding. De inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is. Lilium Bloem Design behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan de workshop/cursus wanneer het bedrag niet voor aanvang van de workshop/ cursus is voldaan.
4  Lilium Bloem Design kan ten alle tijden de workshop of cursus annuleren of verplaatsen. Bij het volledig annuleren van een workshop of cursus door Lilium Bloem Design krijgt u het geld uiteraard terug, tenzij dit een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de klant. ingebrekestelling van de cursist.
Bloemabonnementen (voor bedrijven en privé́)
1  Bloemabonnementen kunnen niet met een tijdgarantie geleverd worden.
2  Lilium Bloem Design kan ten alle tijden een bloemabonnement stopzetten.
3 De Klant heeft een opzegtermijn van een maand.
4  Wanneer er bij levering niemand aanwezig is en wij kunnen het niet tijdelijk bij buren afleveren, worden bij opnieuw aanbieden bezorgkosten in rekening gebracht.
5  Wanneer u een keer over wilt slaan dient u dit minimaal 5 werkdagen van te voren te melden. Meldt u dit later, worden er materiaalkosten in rekening gebracht in verband met ingekochte goederen.
6  Wanneer u op een afgesproken levering dag het abonnement niet kunt ontvangen en wij hebben hier geen schriftelijk bericht van gekregen wordt het abonnement volledig in rekening gebracht.
7  Bezorgkosten komen bovenop het abonnementsbedrag tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

11 Leenvazen en ondergronden

1  Wanneer een leen ondergrond beschadigt en/of onbruikbaar wordt, wordt het volledige bedrag van de ondergrond in rekening gebracht.
2  Wanneer een leen ondergrond/leenvaas langer in gebruik is dan de volgende levering wordt er een bedrag voor huur in rekening gebracht.
3  Bij een leenvaas meegenomen vanuit de winkel wordt borg in rekening gebracht.
4  De borg kan alleen teruggevraagd worden met een daarvoor bestemde bon van Lilium Bloem Design of factuur.

12 Bezorgen

1  Ik werk met een bezorgdienst met een uitstekende service en mijn eigen bezorgauto om uw producten te leveren.
2  Bij een spoedbestelling worden extra kosten in rekening gebracht.
3  De bezorgkosten van Lilium Bloem Design kunnen variëren.
4  Wanneer er bij levering niemand aanwezig is en wij kunnen de levering niet tijdelijk bij buren afleveren, worden bij opnieuw aanbieden bezorgkosten in rekening gebracht.
5  Een foutief aangegeven adres wordt in rekening van de besteller gebracht.

Wetgeving

13.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze voorwaarden en van iedere overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te den Bosch, daaronder begrepen de president van de rechtbank rechtdoende in kort geding, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Ieder geschil zal echter eerst tussen de Klant en Lilium Bloem Design worden besproken teneinde in onderling overleg een oplossing te vinden.

Algemeen
1  Bij eventuele strijdigheden tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en andere bepalingen van de overeenkomst, zal het bepaalde in deze voorwaarden voorrang genieten, tenzij Lilium Bloem Design en Klant schriftelijk anders hebben bepaald.
2  De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen door Lilium Bloem Design zonder meer worden overgedragen aan derden, zodat daartoe geen toestemming van de Klant is vereist.
3  Lilium Bloem Design is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zonder meer gerechtigd gebruik te maken van derden, waarvan de kosten aan Klant zullen worden doorberekend conform de door Lilium Bloem Design verstrekte prijsopgave.
4  Behoudens voor zover aanspraken volgens de wet niet kunnen worden uitgesloten en behoudens het bepaalde in deze algemene voorwaarden is Lilium Bloem Design tot generlei verplichting gehouden en zal de Klant geen aanspraak ter zake geldend kunnen maken.
5  Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op (de uitvoering van) de andere onderdelen van de overeenkomst.
Voorts geldt dat partijen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg zullen treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

 

 

PRIVACYBELEID

 

Versie 1, 30 november 2019

Privacy statement website, workshops en cursussen Wie ben ik?

Lilium Bloem Design is gevestigd in Made aan de Drimmelenseweg 1. Lilium Bloem Design maakt in haar atelier de meest verrassende bloemwerken in opdracht!
In opdracht maak ik persoonlijke:

Abonnementen
Compleet Bruidswerk
Persoonlijk Bloemwerk
Gedachtenvol Rouwbloemwerk
Tevens verzorg ik bloemschikworkshops in mijn atelier én op locatie.

Lilium Bloem Design verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Lilium Bloem Design vindt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten/cursisten en bezoekers van de website belangrijk. Daarom gaat Lilium Bloem Design zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze workshop of cursus.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van workshops en cursussen waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor eventuele levering van onze producten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor workshops en cursussen bijeenkomsten en levering van de producten zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 NAW gegevens, bedrijfsgegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 IBAN voor de betaling

De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen belast met het leveren van producten of het organiseren van de cursussen en workshops. Voor het organiseren van deze cursussen en workshops kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau. Daarnaast kan Lilium Bloem Design op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden binnen Europa verwerkt.
Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor de cursussen en workshops zullen wij uw gegevens vier weken na de eventuele evaluatie van de bijeenkomst verwijderen, tenzij er een nieuwe vervolgbijeenkomst wordt gepland of deze gegevens nodig zijn voor de administratieve afhandeling. In dat geval worden uw gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden.

Rechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Lilium Bloem Design verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Lilium Bloem Design behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan info@liliumbloemdesing.nl
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Lilium Bloem Design omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

 Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met Lilium Bloem Design via info@liliumbloemdesign.nl

 Gebruik van cookies

 Lilium Bloem Design maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Alles over het gebruik van cookies door Lilium Bloem Design kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

 Lilium Bloem Design behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen.